高中学习网-高中学习方法、解题技巧、知识点总结、学习计划、同步辅导资料!

高中学习网-人民教育出版社人教版部编同步解析与测评答案-电子课本资料下载-知识点学习方法与技巧补课解题技巧学习计划表总结-人教网-高中试卷网-中学学科网

当前位置: 首页 > 高中语文 > 综合辅导 >

2020年高考语文一轮复习,文言实词专项训练(含答案解析)

http://www.newdu.com 2019-09-25 三好网 佚名 参加讨论

    2020年高考生已经已经进入了一路复习阶段,夯实基础非常重要。文言文阅读在高考语文试卷中,所占比率逐渐增大,也是大部分同学的难点。今天,小编为大家整理了高考语文一轮复习文言实词专线训练,含答案解析。
    
    组一基础练
    1.下列各组句子中,加点的词语有相同意思的一组是(3分)()
    
    解析:C项,①使者,指媒人。②随意,随便。③④的确,实在。A项,①口供,引申为“审讯”。②辞谢。③辞别,离开。④应酬的言辞。B项,①出嫁。②适合、依照。③享用,享受。④到。D项,①后退。②连接。③延请。④自杀。
    答案:C
    2.下列各组句子中,加点词的解释有误的一组是(3分)()
    
    解析:①负:辜负,对不起。
    答案:D
    3.下列各句中,加点词语的意思与现代汉语相同的一项是(3分)()
    A.沛公奉卮酒为寿,约为婚姻
    B.白露横江,水光接天
    C.臣所以去亲戚而事君者
    D.野马也,尘埃也,生物之以息相吹也[来源:学.科.网Z.X.X.K]
    解析:A项,古义:儿女亲家。今义:因结婚而产生的夫妻关系。B项,古义:白茫茫的水汽。今义:二十四节气之一,在9月7、8或9日。C项,古义:包括父母兄弟在内的内外亲属,重在父母兄弟。今义:跟自己家庭有婚姻关系或血统关系的家庭或它的成员,主要指旁系亲属。
    答案:D[来源:Zxxk.Com]
    4.解释下列成语中加点的实词。(14分)
    (1)伐罪吊人:__________
    (2)细大不捐:__________
    (3)洒扫庭除:__________
    (4)聚讼纷纷:__________
    (5)何患无辞:__________
    (6)严惩不贷:__________
    (7)克日成功:__________
    (8)无所适从:__________
    (9)信手拈来:__________
    (10)童山秃岭:__________
    (11)登峰造极:__________
    (12)无稽之谈:__________
    (13)日薄西山:__________
    (14)尸位素餐:__________
    答案:(1)慰问(2)舍弃(3)台阶(4)争论(5)担忧(6)宽恕,饶恕(7)约定或限定
    (8)到,去,归向(9)随意(10)秃的,没有草木的(11)到达(12)查考,考核(13)迫近(14)不做事情,空占职位
    5.下列各句中,加点词的活用现象与其他三项不同的一项是(3分)()
    A.其曲中规B.素善留侯张良
    C.是以区区不能废远D.严大国之威以修敬也
    解析:A项,形容词活用为名词,弯曲的弧度。其他三项均为形容词活用为动词。B项,与……友善。C项,远离。D项,整饰。
    答案:A
    6.请解释下列加点词的意思。(6分)
    (1)冀得一归觐:________
    (2)下者飘转沉塘坳:________
    (3)辅周则国必强,辅隙则国必弱:________
    (4)须其力疲,乃可击也:________
    (5)周穷振乏,家无余财:________
    (6)此两家常折券弃责:________
    答案:(1)拜见。(2)深。(3)不周道,疏漏。(4)等到。(5)通“赈”,赈济。(6)通“债”,债务。
    题组二语段练
    7.阅读下面的文言文,完成文后的题目。(4分)
    尧有子十人,不与其子而授舜;舜有子九人,不与其子而授禹:至公也。
    墨者有巨子腹,居秦。其子杀人,秦惠王令吏弗诛。腹不许惠王,而遂杀之。子,人之所私也。忍所私以行大义,巨子可谓公矣。
    (取材于《吕氏春秋·去私》)
    对下列句子中加点词的解释,选出正确一项。
    (1)至公也()
    A.到达B.极、最
    C.至于D.导致
    (2)忍所私以行大义()
    A.忍耐B.容忍
    C.对……狠心D.抑制
    解析:本题考查理解常见文言实词在文中的含义的能力。(1)文中的“至公也”是评论尧、舜禅让的行为是天下最公正的。此处的“至”表程度,是“极、最”的意思。(2)“忍所私以行大义”的意思是墨学大师腹忍痛杀掉自己的儿子来推行大义。这里的“忍”是“忍痛”“对……狠心”的意思。
    答案:(1)B(2)C
    8.阅读下面的文段,试找出其中的通假字并解释其义。(3分)
    建元六年,安国(指传主韩安国)为御史大夫。匈奴来请和亲,天子下议。大行王恢议曰:“汉与匈奴和亲,率不过数岁即复倍约。”安国曰:“今匈奴负戎马之足,怀禽兽之心,迁徙鸟举,难得而制也。得其地不足以为广,有其众不足以为强,自上古不属为人。汉数千里争利,则人马罢,虏以全制其敝。且强弩之末,矢不能穿鲁缟,击之不便,不如和亲。”于是上许和亲。
    ①__________②__________③__________
    答案:①“倍”通“背”,违背。②“罢”通“疲”,疲劳。③“敝”通“弊”,害处。
    9.阅读下面的文言文,完成文后的题目。(6分)
    大天而思之,孰与物畜而制之?从天而颂之,孰与制天命而用之?望时而待之,孰与应时而使之?因物而多之,孰与骋能而化之?思物而物之,孰与理物而勿失之也?愿于物之所以生,孰与有物之所以成?故错人而思天,则失万物之情。
    (节选自《荀子·天论》)
    (1)对下列句子中加点词的解释,错误的一项是(3分)()
    A.大天而思之
    大:尊崇,形容词活用为动词。
    B.孰与物畜而制之
    物:把……当作物一样,名词活用为状语。
    C.因物而多之
    多:与“少”相对,指数量多。
    D.思物而物之[来源:学+科+网Z+X+X+K]
    物:把……当作物,名词的意动用法。
    (2)对下列句子中加点词的解释,错误的一项是(3分)()
    A.孰与骋能而化之骋:施展。
    B.孰与有物之所以成有:掌握。
    C.故错人而思天错:错误。
    D.则失万物之情情:本性。
    解析:(1)C项,这里的“多”应是形容词活用为动词,意为“增多”。
    (2)C项,“错”与“思”相对,也应是一个动词,通“措”,放弃。
    答案:(1)C(2)C
    【参考译文】
    尊崇天而思慕它,哪里比得上把天当作物一样畜养起来而控制它呢?与其顺从天而赞美它,哪里比得上控制自然的变化规律而利用它呢?与其盼望、等待天时,哪里比得上适应天时而役使它呢?与其依顺万物的自然繁殖而求它增多,哪里比得上施展人的才能而使它按着人的需要有所变化呢?与其思慕万物而使它成为能供自己使用的物,哪里比得上管理好万物而不失掉它呢?与其希望万物能自然生长出来,哪里比得上掌握万物的生长规律呢?所以放弃人的努力而只寄希望于天,那就不能理解万物的本性,也就不能去利用它了。
    10.阅读下面的文言文,完成文后的题目。(10分)
    崔光,本名孝伯,字长仁,高祖赐名焉,东清河鄃人也。慕容白曜之平三齐,光年十七,随父徙代。家贫好学,昼耕夜诵,佣书以养父母。光少有大度,喜怒不见于色。有毁恶之者,必善言以报之,虽见诬谤,终不自申曲直。皇兴初,有同郡二人并被掠为奴婢,后诣光求哀,光乃以二口赎免。高祖闻而嘉之。虽处机近,曾不留心文案,唯从容论议,参赞大政而已。高祖每对群臣曰:“以崔光之高才大量,若无意外咎谴,二十年后当作司空。”其见重如是。又从驾破陈显达。世宗即位,除正侍中。
    翻译文中加横线的句子。(注意句子中加点词的翻译)
    (1)光少有大度,喜怒不见于色。有毁恶之者,必善言以报之,虽见诬谤,终不自申曲直。(5分)
    译文:_________________________________________________[来源:学科网ZXXK]
    (2)高祖每对群臣曰:“以崔光之高才大量,若无意外咎谴,二十年后当作司空。”(5分)
    译文:__________________________________________________
    答案:(1)崔光年少即显度量之大,喜怒哀乐均不见于表情。有人诋毁侮辱他,崔光必定好言好语作为回报,即使被人诬骂毁谤,他也不自己申辩曲直。
    (2)高祖经常对大臣们说:“凭着崔光的高才大量,如没有意外的错误罪责,二十年后应该身任司空之职。”
    【参考译文】
    崔光,本名孝伯,字长仁,名为高祖所赐,东清河鄃人。慕容白曜平定三齐,崔光时年十七,随父迁往代州。家中虽然贫困,但崔光好学,昼耕夜读,奉养父母。崔光年少即显度量之大,喜怒哀乐均不见于表情。有人诋毁侮辱他,崔光必定好言好语作为回报,即使被人诬骂毁谤,他也不自己申辩曲直。皇兴初年,同郡有两人同时被掠去当奴婢,后来到崔光那里求救,崔光用另外二人把他们赎了出来。高祖听说此事,十分称赞。(崔光在朝,)虽身处机近,却一向不大留心书面文案,只是行止从容,议论述说,替国家大政出谋划策而已。高祖经常对大臣们说:“凭着崔光的高才大量,如没有意外的错误罪责,二十年后应该身任司空之职。”其受高祖器重,可见一斑。后又跟随皇帝剿灭陈显达。世宗即位,升为正侍中。
    11.阅读下面的文言文,完成文后的题目。(10分)
    圣人敬小慎微,动不失时,祸乃不滋。夫积爱成福,积怨成祸。若痈疽之必溃也,所浼者多矣。鲁季氏与郈氏斗鸡,郈氏介其鸡,而季氏为之金距。季氏之鸡不胜,季平子怒,因侵郈氏之宫而筑之,郈昭伯怒,伤之鲁昭公曰:“祷于襄公之庙,舞者二人而已,其余尽舞于季氏。季氏之无道无上,久矣。弗诛,必危社稷。”公以告子家驹。子家驹曰:“季氏之得众,三家为一。其德厚,其威强,君胡得之!”昭公弗听,使郈昭伯将卒以攻之。仲孙氏、叔孙氏相与谋曰:“无季氏,死亡无日矣。”遂兴兵以救之。郈昭伯不胜而死,鲁昭公出奔齐。故祸之所从生者,始于鸡足;及其大也至于亡社稷。
    翻译文中加横线的句子。(注意下列句子中加点词的翻译)
    (1)夫积爱成福,积怨成祸。若痈疽之必溃也,所浼者多矣。(3分)
    译文:__________________________________________________
    (2)季氏之得众,三家为一。其德厚,其威强,君胡得之!(3分)
    译文:_________________________________________________
    (3)故祸之所从生者,始于鸡足;及其大也至于亡社稷。(4分)
    译文:__________________________________________________
    答案:(1)积累仁爱则带来福祉,积聚怨恨则酿成祸患,这就如同痈疽必然要溃烂,并污染很多地方一样。
    (2)季氏家族深得民众支持,而且季氏三兄弟又联合成一体,他们德高望重,实力强大,你君王又怎么对付得了!
    (3)这场灾难的起因开始于斗鸡之类的小事,祸事闹大以后,竟然会导致国家灭亡。
    【参考译文】
    圣人谨小慎微,行为举动适合时宜,这样灾祸就不会产生。积累仁爱则带来福祉,积聚怨恨则酿成祸患,这就如同痈疽必然要溃烂,并污染很多地方一样。鲁国的季氏和郈氏两家斗鸡,郈氏给鸡披上铠甲,而季氏则给鸡装上金属尖爪。季氏的鸡斗输了,季平子非常恼火,便乘机侵占了郈家的宅院,还修建了房屋、围墙。郈昭伯怒气冲天,在鲁昭公面前攻击季平子:“祭祀襄公庙堂时,季氏只用两人舞,其余的都去为季氏祖庙起舞了。季氏大逆不道、目无君王的时间已很长了,如不杀季平子,以后一定会危及国家利益。”鲁昭公将郈昭伯的话告诉了子家驹。子家驹说:“季氏家族深得民众支持,而且季氏三兄弟又联合成一体,他们德高望重,实力强大,你君王又怎么对付得了!”鲁昭公不听,硬派郈昭伯率军去攻打季氏。仲孙氏和叔孙氏一起商量:“如果没有季平子,我们两家不用多久就会灭亡。”于是兴兵去救助季平子。战争的结果是,郈昭公战败被杀死,鲁昭公也为之出逃到齐国去避难。这场灾难的起因开始于斗鸡之类的小事,祸事闹大以后,竟然会导致国家灭亡。
    题组三综合练
    阅读下面的文言文,完成后面的题目。(19分)
    乐恢字伯奇,京兆长陵人也。其父,为县吏,得罪于令,收将杀之。恢年十一,常俯伏寺门,昼夜号泣。令闻而矜之,即解出亲。恢长好经学,事博士焦永。永为河东太守,恢随之官,闭庐精诵,不交人物。后永以事被考,诸弟子皆以通关被系,恢皦不污于法,遂笃志为名儒。性廉直介立行不合己者虽贵不与交信阳侯阴就数致礼请恢恢绝不答。
    后仕本郡吏,太守坐法诛,故人莫敢往,恢独奔丧行服。归,复为功曹,选举不阿,请托无所容。同郡杨政数众毁恢,后举政子为孝廉,由是乡里归之。辟司空牟融府,会蜀郡太守第五伦代融为司空,恢以与伦同郡,不肯留,荐颍川杜安而退。诸公多其行,连辟之,遂皆不应。
    后征拜议郎。会车骑将军窦宪出征匈奴,恢数上书谏争,朝廷称其忠。入为尚书仆射。是时河南尹王调、洛阳令李阜与窦宪厚善,纵舍自由。恢劾奏调、阜,并及司隶校尉。诸所刺举,无所回避,贵戚恶之。宪弟夏阳侯瑰欲往候恢,恢谢不与通。宪兄弟放纵,而忿其不附己。妻每谏恢曰:“昔人有容身避害,何必以言取怨?”恢叹曰:“吾何忍素餐立人之朝乎?”遂上疏谏曰:“臣闻百王之失,皆由权移于下。诸舅不宜干政王室,以示天下之私。政失不救,其极不测。方今之宜,上以义自割,下以谦自引。”书奏不省。
    时窦太后临朝,和帝未亲万机,恢以意不得行,乃称疾乞骸骨。窦宪因是风厉州郡迫胁,恢遂饮药死。弟子缞绖挽者数百人,庶众痛伤之。后窦氏诛,帝始亲事,恢门生何融等上书陈恢忠节,除子己为郎中。
    (节选自《后汉书·乐恢传》)
    12.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)()[来源:Zxxk.Com]
    A.性廉直介立/行不合己者/虽贵不与交/信阳侯阴就/数致礼请恢/恢绝不答
    B.性廉直介立行不合己者/虽贵不与交/信阳侯阴就/数致礼请恢/恢绝不答
    C.性廉直介立/行不合己者/虽贵不与交信阳侯阴就/数致礼请恢/恢绝不答
    D.性廉直介立/行不合己者/虽贵不与交/信阳侯阴就/数致礼/请恢恢绝不答
    解析:断句时应先初步了解语句大意,然后根据句子结构特点和语言标志,先断开容易理解的语句。
    答案:A
    13.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)()
    A.疏是一种文体,是臣子向帝王分条陈述说明的意见书。
    B.古汉语中拜、授、除表示授予、担任官职,擢、进、迁、乞骸骨都表示古代官员职务升迁。
    C.“劾”意为揭发罪状,劾奏,向皇帝检举官吏的过失或罪行。
    D.“万机”,指当政者处理的各种重要事务,现在仍在使用这个意思,如“日理万机”。
    解析:“迁”意为官职的调动,非专指“升职”;“乞骸骨”表示年老了请求辞职退休。
    答案:B
    14.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)()
    A.乐恢为人至孝。父亲因得罪了县令而被关押,年幼的乐恢昼夜痛哭不已,他的行为让县令动了恻隐之心,最后父亲得以释放。
    B.蜀郡太守第五伦与乐恢是同郡,所以当第五伦取代牟融为司空时,乐恢在推荐了杜安之后,坚决请退,表现了他为人正直的一面。
    C.老师焦永“以事被考”后,乐恢“不污于法”,拒绝为他托关系找门路;窦宪兄弟放纵,乐恢恨他们不依附自己,故不与他们交往。
    D.河南尹、洛阳令与权贵窦宪相互勾结,为非作歹,乐恢不畏权贵,上书弹劾。乐恢还上书弹劾窦宪兄弟,因窦太后的庇护,劝谏不但没有成效,自己反而被迫害而死。
    解析:第三段,由“宪兄弟放纵,而忿其不附己”可知,选项C,“乐恢恨他们不依附自己”理解有误,意思说反了。
    答案:C
    15.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)
    (1)永为河东太守,恢随之官,闭庐精诵,不交人物。(5分)
    译文:_________________________________________________
    (2)后仕本郡吏,太守坐法诛,故人莫敢往,恢独奔丧行服。(5分)
    译文:_________________________________________________
    答案:(1)焦永做了河东太守,乐恢跟随他到了官府,(他)闭门精心诵读,不与(外界)人物交往。(得分点:“为”“之”“交”,省略句的翻译。)
    (2)后来在本郡做官,太守因犯法被杀,朋友中没有谁敢前往奔丧,只有乐恢为他服丧。(得分点:“坐”“莫”“独”“奔丧行服”。)
    【参考译文】
    乐恢字伯奇,是京城长陵人。他的父亲是县里的小吏,得罪了县令,(县令)拘禁了他并要把他杀死。乐恢当时十一岁,常常伏在官署门前昼夜不停地放声大哭。县令听到之后,非常同情他,就放出了他的父亲。长大后,乐恢喜好经学,跟随博士焦永学习。焦永做了河东太守,乐恢跟随他到了官府,(他)闭门精心诵读,不与(外界)人物交往。后来,焦永因事被劾查,其他弟子因为替焦永疏通关系被拘禁,乐恢保持自己的清白而不玷污法律,立志成为有名的儒生。性情廉洁正直,孤高独立,那些品行不与自己相投合的人,即使尊贵也不肯与他们交往。信阳侯暗中接近乐恢,多次送礼请乐恢,乐恢拒绝他,不予应答。
    后来在本郡做官,太守因犯法被杀,朋友中没有谁敢前往奔丧,只有乐恢为他服丧。回来后,又做了功曹,推选、举荐从不偏袒,别人的请求、托付也从来没有接受。同郡的杨政多次当众诋毁乐恢,后来(乐恢)举荐了杨政的儿子做了孝廉,从此乡里的人都归附他。被征辟到司空牟融的府中,正赶上蜀郡太守第五伦代替牟融做司空,乐恢因为与第五伦是同乡,(乐恢)不肯留下来,在举荐了颍川杜安之后辞去官职。许多人都称赞他的行为,接连几次征辟他,他都没有答应。
    后来征召他做了议郎。正赶上车骑将军窦宪要出征匈奴,乐恢多次上书谏争,朝廷称道他的忠心。入朝为尚书仆射。这时,河南尹王调、洛阳令李阜和窦宪关系密切,放纵家人胡作非为。乐恢弹劾王调、李阜以及司隶校尉。众多指责、荐举(的事实),令(他们)无法回答,无从逃避,显贵的外戚们非常厌恶他。窦宪的弟弟夏阳侯窦瑰想要问候乐恢,乐恢谢绝了他,不与他交往。窦宪兄弟两个行为放纵,又愤恨乐恢不依附自己。妻子常常劝谏乐恢说:“古人有用保全自身来躲避灾祸(的说法),你何必用自己的言论来招致别人的怨恨呢?”乐恢慨叹地说:“我怎么能够容忍朝廷中那些尸位素餐之人呢?”于是上书劝谏说:“我听说众多帝王的过失,都是由权利下移造成的。国舅们不应该干预王室的事情,以此显示天下是个人的天下。政治有了过失,如果不加补救,其结果不可预测。当下应该做的是,帝王应以大义为重断绝这种联系,国舅应以谦逊为主自我反思。”上书没有取得效果。
    此时,窦太后临朝,和帝没有亲政,乐恢因为主张没有能够施行,于是称病回乡。窦宪因为这一缘故,迅速而又严厉地告知各州郡对乐恢进行逼迫、威胁,乐恢最后饮药而死。(死后)穿丧服哀丧的弟子有几百人,广大百姓非常悲痛。后来,窦氏被诛杀,和帝即位,乐恢的门生何融等上书陈述乐恢的忠心、气节,(和帝)赐予乐恢的儿子乐己为郎中了。
    声明:本文内容综合整理网络,如有侵权,请及时与我们联系,感谢您的阅读。
     (责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
高中语文
高中数学A版
高中数学B版
高中英语
高中物理
高中化学
高中生物
高中历史
高中政治
高中地理
高中日语、俄语
学习方法
高中竞赛